Lúc sen mọc lá tình xuân trỗi
Khi lá sen khô thu hận chồi
Biết rõ thân còn tình sẽ mãi
Buồn ngóng đầu sông tiếng nước trôi.