馬嵬其二

海外徒聞更九州,
他生未卜此生休。
空聞虎旅鳴宵柝,
無復雞人報曉籌。
此日六軍同駐馬,
當時七夕笑牽牛。
如何四紀為天子,
不及盧家有莫愁?

 

Mã Ngôi kỳ 2

Hải ngoại đồ văn cánh cửu châu,
Tha sinh vị bốc, thử sinh hưu.
Không văn hổ lữ minh tiêu tích,
Vô phục kê nhân báo hiểu trù.
Thử nhật lục quân đồng trú mã,
Đương thời thất tịch tiếu Khiên Ngưu.
Như hà tứ kỷ vi thiên tử,
Bất cập Lư gia hữu Mạc Sầu.

 

Dịch nghĩa

Nghe đồn thiên hạ có chín châu,
Kiếp sau chưa biết thế nào, kiếp này thế là thôi.
Luống nghe đoàn quân hùng khua mõ ban đêm,
Không còn thấy viên quan kê nhân báo thẻ sớm.
Ngày ấy toàn thể quân lính đều dừng ngựa, không chịu tiến bước,
Nhớ lại buổi xưa, đêm mùng bảy tháng bảy cùng nhìn sao Ngưu Lang mà cười.
Tại sao đã gần bốn mươi tám năm làm vua,
Mà không bằng chàng họ Lư có nàng Mạc Sầu.


Gò Mã Ngôi ở phía tây huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. Năm 756, An Lộc Sơn nổi loạn, tiến quân đến Trường An, Đường Minh Hoàng phải sang đất Thục. Khi đến gò Mã Ngôi, quân lính không chịu tiến bước, vua phải theo lời thỉnh cầu của tướng Trần Huyền Lễ, sai Cao lực sĩ bảo Dương Quý Phi tự ải.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Ngoài bể nghe đồn có chín châu
Kiếp này chưa chắc, chắc chi sau?
Chỉ nghe hổ lữ đêm khua mõ
Nào thấy kê nhân sáng gọi chầu
Đương độ lục quân cùng đóng ngựa
Nhớ đêm thất tịch ngửng cười Ngâu
Than ôi, bốn kỷ trên ngôi báu
Mà kém nhà Lư có Mạc Sầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiếng đồn ngoài bể Chín Châu
Kiếp này như hết kiếp sau thế nào
Mõ khua hổ lữ truyền rao
Ngày ngày hết thấy báo giờ kê nhân
Một hôm ngựa sáu quân dừng
Còn đâu thất tịch dỡn chừng Ngưu Lang
Bốn mươi tám năm ở ngai vàng
Nhưng tình không thể sánh ngang Mạc Sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngoài biển nghe đồn có chín châu,
Kiếp này đã hết, thế còn sau.
Không nghe Hổ Lữ truyền canh sớm,
Hết thấy Kê Nhân báo sáng chầu.
Ngày ấy sáu quân dừng vó ngựa,
Bây giờ thất tịch nhạo sao ngâu.
Bốn mươi năm trọn là thiên tử,
Chẳng sánh chàng Lư có Mạc Sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ngoài biển nghe đồn lại chín châu
Kiếp sau chưa biết kiếp này sao
Mõ đêm hổ trướng rền vang mãi
Thẻ sáng kê nhân chẳng thấy nào
Buổi ấy sáu quân đều buộc ngựa
Bây giờ thất tịch cợt Khiên Ngưu
Bốn mươi năm lẻ làm thiên tử
Mà kém chàng Lư có Mạc Sầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cõi ngoài mảng có cửu châu
Kiếp này đã vậy kiếp sau chưa rành
Luống nghe hổ lữ cầm canh
Sáng ngày không thấy báo trình kê nhân
Sáu quân hôm ấy dừng chân
Ngày nào thất tịch cười thần sao Ngâu
Làm vua bốn kỷ đã lâu
Không bằng kẻ có Mạc sầu họ Lư


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngoài biển nghe đồn lại Cửu Châu
Kiếp sau chưa biết kiếp này đâu
Vắng nghe quân lữ đêm truyền mõ
Không thấy kê nhân sáng báo giờ
Ngày đó sáu quân dừng vó ngựa
Đương thời thất tịch ngạo chàng Ngâu
Vì sao bốn kỷ làm thiên tử
Lại kém họ Lư có Mạc Sầu.


Cửu Châu: Có thuyết cho rằng Dương Quý Phi không bị giết mà được đưa Cửu Châu Kyushu một hòn đảo phía nam Nhật Bản.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ chín châu cõi tiên ngoài biển
Hồn nhắn về duyên kiếp hết rồi
Chỉ còn mõ cấm vệ thôi
Quan lo báo sáng nay thời thấy đâu
Sáu đoàn quân dừng chân đòi giết
Sao Ngưu cười không biết giữ lời
Làm vua bốn chục năm trời
Không bằng có Mạc Sầu người họ Lư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đồn ngoài bể có chín châu
Kiếp nầy chưa chắc, kiếp sau chắc gì
Mỏ canh dồn dập khua mau
Thị thần nào chực buổi chầu sớm mai
Lục quân chẳng tiến nữa rồi
Nào đêm thất tịch nhìn Ngâu mỉm cười
Ngai vàng bốn kỉ, than ôi!
Kém xa duyên phận Mạc Sầu nhà Lư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nghe đồn ngoài biển chín châu
Kiếp này như bỏ, kiếp sau không rành
Khuya nghe hổ lữ truyền canh
Lại quên báo sáng thẻ trình kê nhân
Sáu quân cột ngựa, dừng chân
Cười đêm thất tịch sáng ngần sao Ngâu
Làm vua bốn kỷ đã lâu
Tình sao sánh được Mạc Sầu Lư gia

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Ngoài biển nghe đồn có chín châu
Kiếp sau khỏi đoán kiếp này đâu
Nào nghe quân cấm cầm canh tối
Đâu lại quan kê báo thẻ đầu
Ngày đấy sáu quân đều hãm ngựa
Khi đương thất tịch cả cười ngâu
Cớ sao bốn kỷ làm thiên tử
Chẳng được bằng Lư có mạc sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối