Em hỏi ngày về hẹn vẫn chưa
Ba sơn ao ngập tối thu mưa
Bao giờ khêu nến song tây nữa
Lại kể Ba sơn mưa tối mùa