Ân vua như nước chảy về đông
Được sủng lo rời mất lại buồn
Trước chén Hoa rơi đừng tấu khúc
Gió lành chỉ ở đầu Tây Cung.