Lặng lẽ nơi chân trời
Khôn nguôi nhớ đẹp vui
Hoa mai ôm hận nhất
Là mãi hoa năm qua.