Mặt trời sắp lặn ngóng trên lầu
Thang ngọc xếp ngang trăng móc câu
Tàu chuối cuộn đinh hương kết nụ
Gió đông cùng hướng mỗi nơi sầu.