Hôn hoàng, lòng chẳng mấy vui
Dong xe lên cánh đồng tươi nắng chiều
Ánh tà đẹp biết bao nhiêu
Là khi bóng tối dần theo trăng về