Bát nhã vốn không dòng
Ta người đều hư không
Trước sau ba đời Phật
Tính Phật vốn tương đồng


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học - Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)