Càn khôn nay gặp hội trinh nguyên,
Trăng sáng làu làu, chướng khí tan.
Cõi bắc ruổi sao ban cáo mệnh,
Trời nam xuân toả khắp giang san.
Cảm thông thờ chúa lòng tua kính,
Kiêng sợ oai trời nước mới an.
Quy thuận nay mai chầu tử bệ
Non mòn biển cạn vững muôn ngàn.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.