Vùi dưới bùn dốc Mã Ngôi táng mệnh
Phách lồng lên thành nhánh ngạo sương nồng
Gió tây nổi dọc rào đông chiều xuống
Hỡi Tam lang chàng bội bạc biết không

tửu tận tình do tại