Một đôi cây xuất trần u nhã
Lá nhỏ xanh, thân đã hai sào
Ngoài song từ đó lao sao
Lá reo tựa nhạc len vào phòng thư

tửu tận tình do tại