Một bữa thấy ông nơi cửa đỏ
Tựa hạc đồng ở chỗ đàn gà
Mỏ dài đâu vục nước dơ
Thế nào nó cũng bay về mây xanh

tửu tận tình do tại