Muốn hoá rồng sớm hơn dự định
Nơi sông hồ đừng tính rong chơi
Lưỡi câu núp sẵn trong mồi
Rất là bén nhọn móc xoi miệng mày

tửu tận tình do tại