Thương cho ông thiếu tài vượt trội
Vốn thông minh, lanh lợi như ai
Ngọc kia sáng đẹp nhờ mài
Núi Lư đừng ngại vượt mây tìm vào

tửu tận tình do tại