Chim lông gấm gọi nhau chiều vắng
Tiếng trên sông như khánh ngọc vang
Ráng hồng, sông lặng, người trông
Thoắt đôi cánh biếc về vùng núi xanh

tửu tận tình do tại