Miếu Hoàng Lăng cỏ xuân xanh tốt
Áo quần hồng có một nữ nhi
Chèo thuyền miệng hát mà đi
Nước non quạnh vắng sầu bi chết người

tửu tận tình do tại