Lầu nhiều tầng ven sông mây biếc
Qua rèm song non nước như tranh
Giải buồn cỏ biếc phong xanh
Đưa sầu vào cõi Ngô minh không về

tửu tận tình do tại