Bà thắp hương. Mẹ thắp hương
Chú cũng hay thắp hương...
Bà tin có trời. Mẹ tin có thần thánh
Chú không tin thần thánh sao chú cũng thắp hương?

Thắp hương
Cháu thấy lạ thường
Mùi hương đưa ý nghĩ trôi về xa xa lắm
và một chiều chắc chắn
Ông bà chúng ta
Cha mẹ chúng ta
Dẫu còn sống hay là đã chết
Đều yêu thương chúng ta

Có phải bằng niềm tin đó
Chú thắp hương
Và cháu cũng thắp hương...


Nguồn:
1. Lý Phương Liên, Ca bình minh, NXB Văn học, 2011
2. Vườn năm nhà, thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà văn, 2015