Biết anh vắng nhà
Sao em vẫn đến
Bởi trong lòng em
Lửa nhớ đã chín

Bao nhiêu chuyện vui
Gặp anh sẽ kể
Nghe một tiếng cười
Đủ vơi niềm nhớ

Biết anh vắng nhà
Sao em vẫn đến
Tình chẳng muốn xa
Nên lòng cứ hẹn


Nguồn:
1. Lý Phương Liên, Ca bình minh, NXB Văn học, 2011
2. Vườn năm nhà, thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà văn, 2015