Anh không nhỡ hẹn bao giờ
Kim ngắn chỉ vào số bầy
Kim dài chỉ số mười hai
Anh sắp đến

Anh không nhỡ hẹn bao giờ
Kim ngắn nghiêng về bên số tám
Kim dài chỉ số ba
Sao anh chưa đến?

Anh không nhỡ hẹn bao giờ
Lất phất hột mưa
Kim dài về số sáu
Sao anh trễ hẹn nửa giờ?

Anh đến
Kim ngắn chỉ vào số tám
Kim dài chỉ vào số mười
Anh nhìn em bối rối...

Anh không nhỡ hẹn bao giờ
Chẳng giận anh đâu
Chỉ muốn vặn lại kim đồng hồ
(Kim ngắn chỉ vào số bảy
Kim dài chỉ số mười hai)
Để anh khỏi áy náy
Để anh khỏi xin lỗi em...


Nguồn:
1. Lý Phương Liên, Ca bình minh, NXB Văn học, 2011
2. Vườn năm nhà, thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà văn, 2015