追贊崇范禪師

崇范居南國,
心空及第歸。
耳長迴瑞質,
法法盡离微。

 

Truy tán Sùng Phạm thiền sư

Sùng Phạm cư Nam quốc,
Tâm không cập đệ quy.
Nhĩ trường hồi thuỵ chất,
Pháp pháp tận ly vi.

 

Dịch nghĩa

Sùng Phạm [sinh] ở nước Nam,
Tâm hư không thi đỗ trở về.
Tai dài đưa về chất báu lạ,
[Người đã thông hiểu rằng] thế giới hiện tượng đều là “ly vi”.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Sùng Phạm quê Nam quốc,
Âm không đắc đạo về.
Tai dài điềm báu lạ,
Pháp pháp thảy “ly vi”.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Sùng Phạm nước Nam đạo từ bi
Tâm không thi đỗ hội kinh kỳ
Tai dài tư chất dung mạo lạ
Hiểu thông vạn pháp thảy huyền vi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh người Sùng Phạm nước Nam ta,
Không đỗ tâm hư về lại nhà.
Tư chất tai dài là báu lạ,
Hiểu thông vạn pháp cõi ta bà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh ra Sùng Phạm, nước ta,
Tâm hư không đỗ về nhà lại ngay.
Quý là tư chất tai dài,
Ta bà vạn pháp cõi này hiểu thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời