Đêm qua chưa, đêm nay tròn đậm
Nghi đẹp xinh gia giảm theo tròn
Một năm trăng mười hai tròn
Đời người mang vẻ tươi non bao lần?

tửu tận tình do tại