Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/05/2009 03:01 bởi hongha83
Lý Khang Thành 李康成 sống khoảng niên hiệu Thiên Bảo, cùng thời với Lý Bạch và Đỗ Phủ. Làm phó sứ Giang Đông. Thơ hiện còn 4 bài.

Nguồn: Tuyển dịch thơ Đường - Tống/ NXB Văn học, 2008.