Tuyết hoa dày gác ngất
Rêu sắc ngấn bao lan
Thược dược im thềm vắng
Ngô đồng lạnh nắng chang
Trong veo ca khỏi bệnh
Tay nắm tạm hân hoan
Lá rơi hoà nhịp khánh
Nóc chùa quạ đói ran
Dòng Y đông hận biệt
Nước Bá tây trông tràn
Xưa cậy thượng thư sảnh
Đường mây mấy gian nan


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)