Hoa vi lạnh trong mùa tháng tám
Sóng sông thu bạc trắng mé đầu
Gió đang chỉ hướng đi đâu
Ai nay làm khách qua cầu Tầm Dương
Núi Lô Tư mưa đương tạnh hẳn
Ngoài thành Dương chiều ngắm nước dòng
Người đi đêm nghỉ Kim Lăng
Thử nghe tiếng nhạn kêu gần bãi sông.