Tuyết rơi hoa quế hiếm rồi
Quạ kêu trúng đạn về thôi quê nhà
Suối ải in bóng cưỡi lừa
Đội mũ có dải biết ta kiểu Tần
Về làng hỏi có chức quan
Ấn chương chẳng có nỗi buồn tái tê
Vợ yêu nỡ hỏi chuyện về
Soi gương lệ nhỏ não nề hàng đôi.