Như trứng rồng suối thông vẻ quý
Hiếm như nơi động quế mã nha
Ngu Khanh nay đã đạo gia?
Áo bằng lụa nhẹ chói loà ráng mai

tửu tận tình do tại