Suối xuân dâng, én non bay tập
Lũ ong vàng kiếm sáp hoa về
Qua rèm thấy cảnh ngoài khe
Cá đâu đớp động cần tre bên ghềnh

tửu tận tình do tại