Nhà trống không Trường Khanh khốn khổ
Tính khôi hài Mạn Thiến dễ thương
Nhược Da mua một kiếm trường
Từ nay sáng sớm tinh sương học thày

tửu tận tình do tại