Thợ Đoan châu khéo tay như thánh
Mài đồ nghề đục đá vân xanh
Đẽo mài lõm mực đã thành
Lờ mờ nước ngọc Trường Hoằng máu pha
Mài mực bên màn là ngày ấm
Bọt nổi lên hương đậm xạ thông
Nghiên yên sức nặng chia đồng
Mặt nghiên vài tầc thu trong ánh ngời
Bút lông vẽ nét thanh tươi
Nghiên quê đức Khổng nghe người nói to

tửu tận tình do tại