Kìa xem phép đạo làm con
Y lời Thánh dạy còn truyền từ lâu
Làm con hiếu đễ là đầu
Cẩn thận, giữ tín là sau nối vào
Yêu mọi người, nguyện ước ao
Đấng nhân thân thiết cho sao được gần
Bấy nhiêu trọn, sức dư phần
Học thêm tri thức cho văn được thuần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.