Từ khi rời gối mẹ
Soi gương tóc sao mà
Khó rút ngàn con nước
Chỉ trông cánh thư nhà
Khổ không cá đem tin
Năm tháng dài vật vã
Huống thư trước nghe rằng
Bệnh tình chưa vượt qua

tửu tận tình do tại