Một gò một lũng giữa từng không
Nhàn rỗi chị em dạo mấy vòng
Cảnh trí như thơ đường uốn khúc
Tâm hồn tựa nhạc tiếng tơ đồng
Muốn đề động biếc không thi tứ
Yêu tiếng sáo chiều lướt rặng thông
Ngồi ngắm nào hay trời sắp tối
Vòm cây chiều xuống một vầng hồng

tửu tận tình do tại