Bãi chầu điện báu sắp hàng loan
Đan Phượng lầu ngưng ngựa ngó ngang
Chỉ có Chung Nam màu núi đậm
Thanh minh vẫn đẹp khắp Trường An


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)