Tiễn người về quê Nam Phố,
Chia ly sầu rộ quan san.
Lòng buồn sông xuân nước chảy,
Khắp nơi theo bóng thuyền chàng.

tửu tận tình do tại