Mái chèo khua kêu róc rách,
Cuối thu cảm cuộc lữ hành.
Gà sớm giục cơn mơ ngắn,
Thuyền đơn trăng sót tranh vanh.
Giữa mây nổi ngọn núi ấm,
Ngoài trời dòng chảy hồ xanh.
Bay nam nhạn kêu một tiếng,
Nhớ quê sầu đến mong manh.

tửu tận tình do tại