Gà gáy kêu tiểu đồng dậy,
Trước trạm chuông ngựa đã khua.
Sương đêm còn đọng trên cỏ,
Trời cao điểm mấy sao thưa.
Dưới núi dần dần phân lộ,
Buồn nghe tiếng suối bên chùa.
Tiện đường ngang qua vài xứ,
Khắp nơi đóng cửa ngủ say.

tửu tận tình do tại