Gió mát thổi lá cây rụng,
Khí thu dày đặc âm thầm.
Một đêm mưa rơi thuyền lẻ,
Nhớ người như sông Tương thâm.
Trời xa nhạn bay cánh mỏi,
Chùa rừng chuông sớm kêu trầm.
Chắc rằng ngoài từng mây nặng,
Xanh xanh đường đến Quế Lâm.

tửu tận tình do tại