Hái sen cô gái Nhược Da,
Thấy khách vừa hát vừa ca quay thuyền.
Cười nói chui vào hoa liền,
Như e như thẹn cái duyên gái hiền.