Giả thử mượn đức vua roi ngọc
Ba quân ngồi chiếu ngọc chỉ huy
Bụi Hồ quét sạch một khi
Trường An tây nhập gần kề long nhan.