永王東巡歌其十

帝寵賢王入楚關,
掃清江漢始應還。
初從雲夢開朱邸,
更取金陵作小山。

 

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 10

Đế sủng hiền vương nhập Sở quan,
Tảo thanh Giang Hán thuỷ ưng hoàn.
Sơ tòng Vân Mộng khai chu để,
Cánh thủ Kim Lăng tác tiểu san.

 

Dịch nghĩa

Vương hiền của hoàng đế vào quan ải đất Sở,
Quét sạch sông Trường Giang và sông Hán, mới ưng trở về.
Ban đầu xây lầu son nơi đầm Vân Mộng,
Lại thêm tới Kim Lăng làm giả sơn.


Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, năm 1993

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiền vương vào ải quan đất Sở
Sạch Hán Giang mới trở về nhàn
Lầu son Vân Mộng sẽ làm
Kim Lăng núi giả sẽ bàn bạc sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vương hiền vào Sở ải biên quan,
Quét sạch Hán, Trường mới hưởng nhàn.
Vân Mộng xây lầu son gác tía,
Giả sơn thêm tới đất Kim Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời