Hiền vương vào ải quan đất Sở
Sạch Hán Giang mới trở về nhàn
Lầu son Vân Mộng sẽ làm
Kim Lăng núi giả sẽ bàn bạc sau.