Án Ngũ hồ vương Tam sơn xuất
Ra biển xong thuyền tất về đô
Thuyền thuyền vây bắt giặc Hồ
Cánh buồm chinh chiến luôn hô dẫn đầu.