Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 27/10/2012 15:10

永王東巡歌其一

永王正月東出師,
天子遙分龍虎旗。
樓船一舉風波靜,
江漢翻為燕鶩池。

 

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 01

Vĩnh Vương chính nguyệt đông xuất sư,
Thiên tử dao phân long hổ kỳ.
Lâu thuyền nhất cử phong ba tĩnh,
Giang Hán phiên vi Yến Vụ trì.

 

Dịch nghĩa

Tháng giêng Vĩnh Vương rời kinh đi tuần về phía đông,
Thiên tử từ xa ban cho cờ long hổ.
Thuyền lầu đi đến đâu là nơi đó sóng yên gió lặng,
Sông Giang Hán tạo lại ao Yến Vụ.


Khoảng năm 755, An Lộc Sơn khởi binh làm loạn, chiếm hai kinh, vua Huyền Tông phải chạy vào đất Thục lánh nạn, nhường ngôi cho con là Lý Hanh làm vua (Túc Tông) lo chuyện đánh dẹp. Lại sai con thứ 16 là Vĩnh vương Lý Lân tuần tiễu trên sông Trường Giang để chống giặc. Vĩnh vương mời Lý Bạch làm việc trong bộ tham mưu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Tháng Giêng, Vĩnh Vương đi tuần đông,
Thiên tử xa ban cờ Cọp Rồng.
Sóng gió lặng yên thuyền thẳng tiến,
Sửa ao Yến Vụ đẹp lòng sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng giêng Vĩnh Vương tuần đông
Lệnh vua tức tốc cờ rồng xa ban
Thuyền lầu dẹp sóng gió tan
Xưa sông Giang Hán nay làm ao chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vĩnh Vương dẫn quân đông tuần tiễu
Vua ban cờ long hổ uỷ quyền
Thuyền lầu dẹp sóng gió yên
Nơi Giang Hán trở thành miền vịt le.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng giêng Vương Vĩnh đi tuần đông,
Thiên tử xa ban cờ hổ long.
Thuyền đến nơi đâu đều gió lặng,
Tạo ao Yến Vụ từ hai sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời