侍從遊宿溫泉宮作

羽林十二將,
羅列應星文。
霜仗懸秋月,
霓旌卷夜雲。
嚴更千戶肅,
清樂九天聞。
日出瞻佳氣,
蔥蔥繞聖君。

 

Thị tòng du túc ôn tuyền cung tác

Vũ Lâm thập nhị tướng,
La liệt ứng tinh văn.
Sương trượng huyền thu nguyệt,
Nghê tinh quyển dạ vân.
Nghiêm canh thiên hộ túc,
Thanh nhạc cửu thiên văn.
Nhật xuất chiêm giai khí,
Thông thông nhiễu thánh quân.

 

Dịch nghĩa

Mười hai tướng trong đoàn quân vũ lâm
Dàn hàng theo vị trí các ngôi sao trên trời
Giáo mác thẳng tắp dưới sương đêm thu
Cờ ngũ sắc bay phần phật trong mây thấp
Canh phòng nghiêm túc mọi nóc gia cư
Nhạc thanh tao vang tới chín từng trời
Mặt trời mọc, ngắm xem khí tốt lành
Và hưng vượng đang toả quanh vị vua thánh


Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mười hai tướng Vũ Lâm,
Như sao đứng dàn hàng.
Trăng thu đầy sương sớm,
Cờ năm sắc cầu vồng.
Nhìn nhà lính đứng gác,
Chín trời nhạc rộn vang.
Sáng ra trời trong trẻo,
Khí lành đón thánh quân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mười hai tướng đất Vũ,
Rải khắp tựa sao giương.
Cờ ráng cuốn mây tối,
Trăng thu treo trượng sương.
Nghìn nhà quân gác kỹ,
Chín bậc nhạc nghe thường.
Trời mọc nhìn hơi tốt,
Lờn vờn lấy đế vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quân Vũ lâm gồm mười hai tướng
Dàn hàng theo phương hướng sao trời
Dưới sương gươm giáo sáng ngời
Cờ bay phần phật giữa nơi mây sà
Canh gác mọi nóc gia quan sát
Nhạc thanh tao vang khắp từng trời
Mặt trời lên, khí tốt tươi
Và hưng thịnh toả quanh ngài thánh quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vũ Lâm mười hai tướng
Uy nghi tựa sao trời
Sương đêm vầng nguyệt rạng
Mây tối bóng cờ bay
Ngàn hộ canh nghiêm mật
Chín tầng vang nhạc hay
Vẻ lành ngời vầng nhật
Rực rỡ đón vua tài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân tướng mười hai vị vũ lâm,
Sao trời bố trí dàn hàng quân.
Sương thu giáo mác hàng tăm tắp,
Ngũ sắc cờ bay trong khói vần.
Nghiêm túc canh phòng nhà mọi nóc,
Nhạc thanh vang tới chín từng trời.
Mặt trời nhìn mọc khí lành tốt,
Hưng vượng toả quanh vị thánh quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời