Trên bờ một đám khôi ngô dạo
Nhóm bảy nhóm ba khuất bóng dương
Ngựa tía hí vang hoa lạc khuất
Bần thần tiếc cảnh tiếc mùi hương

Đất Văn Lang