Cỏ dao không chết lạnh,
Đem trồng bờ sông xanh
Gió đông tưới sương móc,
Cùng đất trời vào xuân.
Động Đình, ta lá rụng,
Theo nước tiễn trục thần.
Muốn về mà chẳng được,
Làm thơ tạ bạn thân.

tửu tận tình do tại