Mây trắng Kính đình bay
Vẻ đẹp trải Thương Ngô
Nước Song Khê phản chiếu
Trời in bóng gương hồ
Núi này nhiều long tượng
Tuấn Công đứng nhất thôi
Phong vận trùm Giang Tả
Văn chương động góc trời
Quán tâm như thuỷ nguyệt
Cởi áo được minh châu
Ngày nay gặp Chi Độn
Bàn luận vượt hữu vô

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)