Chon von ngọn núi bóng trời sầm
Ngày tháng tiêu dao sá kể năm
Vén dọn rèm mây tìm lối cũ
Lặng ngồi cỗi bách tiếng khe rầm
Nghìn tầm hạc trắng cây tùng ngủ
Chiếc bóng trâu xanh gối nhuỵ nằm
Cười nói trông ra trời đã tối
Một mình trở lại khói sương đầm


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017