塞下曲其六

烽火動沙漠,
連照甘泉雲。
漢皇按劍起,
還召李將軍。
兵氣天上合,
鼓聲隴底聞。
橫行負勇氣,
一戰靜妖氛。

 

Tái hạ khúc kỳ 6

Phong hoả động sa mạc,
Liên chiếu Cam Tuyền vân.
Hán hoàng án kiếm khởi,
Hoàn triệu Lý tướng quân.
Binh khí thiên thượng hợp,
Cổ thanh lũng để văn.
Hoành hành phụ dũng khí,
Nhất chiến tĩnh yêu phân.

 

Dịch nghĩa

Khói lửa rung động ngoài sa mạc
Soi đến tận mây Cam Tuyền
Vua Hán chống kiếm dậy
Lại vời Lý tướng quân
Khí quân tụ cả trên trời
Tiếng trống vang dậy ngoài cõi
Tung hoành đầy khí thế
Yêu quái một trận dẹp tan

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Khói lửa động biển cát
Đỏ rực mây Cam Tuyền
Vua Hán chống kiếm dậy
Vời vội Lý tướng quân
Gươm đao ngất khí phách
Trống trận nổi rền vang
Tung hoành đầy thanh thế
Một trận yêu quái tan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lửa phong hoả rung rinh sa mạc,
Tận Cam Toàn sáng rực tầng mây.
Hán vương bảo kiếm cầm tay,
Lý tướng quân trước, đêm nay được vời.
Khí quân ngũ tận trời cao vút,
Trống quân hành khắp lũng dội vang.
Tung hoành dũng khí ngút ngàn,
Đánh cho một trận tan tành quỷ yêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lửa báo nguy sa mạc
Liên tiếp chiếu Cam Tuyền.
Chống kiếm, vua dõng dạc
Triệu tướng Lý, lệnh truyền.
Toàn quan quân đồng loạt
Thung lũng bạt trống chiêng
Xông trận tiền mãnh liệt
Một trận dẹp qủi yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lửa đài rung đại mạc,
Mây tiếp suối Cam vần.
Vua Hán chống gươm lệnh,
Triệu về Lý tướng quân.
Bầu trời đầy sát khí,
Thung lũng trống nghe rần.
Hùng hổ xông ngang dọc,
Nhất thời dẹp quái nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bãi sa mạc lửa hiệu rung,
Cam Tuyền, mây sáng khắp vùng mỗi đêm.
Chống gươm, vua Hán đứng lên,
Lại vời tướng Lý đến thềm hỏi han.
Khí quân cao ngút mây ngàn,
Nghe nơi thung lũng, trống đang thúc rền.
Đằng đằng, khí thế đang lên,
Lũ yêu, một trận dẹp yên tức thì...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa báo nguy động rung sa mạc
Trên núi Cam sáng át cả mây
Hán hoàng chống kiếm nơi tay
Truyền vời tướng Lý định ngày xuất binh
Khí thế quân trào dâng cao ngất
Trống khua vang tới khắp lũng ngoài
Xông pha ngang dọc hùng oai
Chỉ trong một trận, hết loài quái yêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sa mạc bừng khói lửa
Cam Tuyền mây đỏ loà
Chống kiếm vua Hán dậy
Truyền ngay tướng Hán ra
Khí quân ngút trời thẳm
Tiếng trống vang ải xa
Bừng bừng thanh thế mạnh
Một trận quét yêu ma

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rung rinh phong hoả trên sa mạc,
Soi đến Cam Tuyền mây tận trời.
Vua Hán chống tay vung kiếm dậy,
Tướng quân họ Lý được vua mời.
Khí quân tụ cả trên trời thẳm.
Tiếng trống dậy vang ngoài cõi trời.
Khí thế tung hoành đầy sức mạnh.
Dẹp tan một trận quái yêu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời