Binh trời cõi Bắc hoang mờ,
Ngựa Hồ muốn uống nước bờ phía Nam.
Ngáng giáo xông trận cả trăm,
Chỉ vì được đội ơn sâu vua, trời.
Trên bể, vốc tuyết cầm hơi,
Bên ruộng, phủi cát ngủ vùi chờ đi.
Bao giờ đánh được Nhục Chi,
Mới nằm cao gối yên khi giấc nồng.