Binh trời cõi Bắc hoang mờ,
Ngựa Hồ muốn uống nước bờ phía Nam.
Ngáng gươm xông trận cả trăm,
Chỉ vì được đội ân thâm vua, trời.
Bể sông vốc tuyết cầm hơi,
Bên đồng phủi cát ngủ vùi chờ đi.
Bao giờ đánh được Nhục Chi,
Mới nằm cao gối yên khi giấc nồng.